Apie projektą

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas" finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“. Projekto kodas - VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004.
Projektas yra sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal trišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro.

Projektą įgyvendino UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

PAGRINDINIS PROJEKTO TIKSLAS – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo(-si) metodus ir informacines komunikacines technologijas.
PROJEKTO ESMINIS UŽDAVINYS – gerinti pradinio ugdymo prieinamumą ir kokybę sprendžiant aktualius pradinių klasių mokytojų ir specialiųjų pedagogų pedagoginio pasirengimo atnaujinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokynių kokybiškesnio ugdymo ir informacinių komunikacinių technologijų bei inovacijų diegimo pradiniame ugdyme klausimus.
Naudojantis projekte sukurtomis prielaidomis organizuoti intensyvus pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų mokymasis taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT, t.y. dirbti virtualiose mokymosi aplinkose; naudoti mokomąsias kompiuterines priemones ir mokymo objektus; įsivertinti ir tobulinti savo pedagoginę praktiką, gerinti ugdymo kokybę; taikyti IKT ugdymo procesui modernizuoti, individualizuoti, specialiųjų poreikių bei gabiems vaikams ugdyti; taikyti IKT ruošiantis pamokoms, bendradarbiaujant su kolegomis.

Projekto vadovė dr. Ramutė Skripkienė
Projekto stebėtoja dr. Audronė Girdzijauskienė

Projekto interneto svetainė
http://www.inovacijos_upc.smm.lt

Sprendimas UAB „LearnKey“ ir UAB „Projektu vadybos institutas“

Parisiųsti vartotojo vadovą